O nás

Mgr. Katarína Sipos

Mgr. Katarína Sipos

Autorka a zakladateľka konferencie

Katarína vyštudovala odbor Klinickej logopédie na PdFUK v Bratislave, absolvovala nadstavbové dvojročné štúdium zamerané na psychoterapiu. Absolvovala niekoľko odborných výcvikov, štúdium programu Bilaterálnej integrácie v Poľsku, štúdium INPP metódy v anglickom Chesteri, sluchového programu JIAS v Dánsku, a bola ako prvá certifikovaná osoba na Slovensku v týchto metódach. Aktuálne je zároveň odbronou garantkou pre metódu bilaterálnej integrácie a sluchového programu JIAS pre Slovensko a Českú republiku. Venuje sa individuálnej práci s detskými a dospelými klientmi. Vzdeláva a školí odbornú verejnosť v oblasti neurovývinovej intervencie. Poskytuje prednášky na školách, kde pomáha pedagogickým pracovníkom pracovať s deťmi so špecifickými vývinovými poruchami učenia. Založila poradenské Centrum AVARE, ktoré sa venuje prevencii a komplexnej intervencii porúch učenia, koncentrácie, správania a pridružených ťažkostí u detských, aj dospelých klientov.

„Keď som pracovala na škole, videla som, čím všetkým sa rodičia trápia, ako chodia od dverí k dverám, často bezradní a zúfalí. Povedala som si, že raz budem robiť všetko pre to, aby to mali jednoduchšie. A keď sa mi narodila dcérka, môj osobný aj pracovný život sa zrazu stal úplný. Akoby sa dotvoril obraz. Už nielen vidím, ale viem aj pochopiť a vnímať, že vývin dieťaťa má svoje potreby a že to, čo do dieťaťa vložíme, sa vráti nielen v rámci rodiny, ale aj v rámci celej spoločnosti.“

Mgr. Alena Beňová

Mgr. Alena Beňová

Spoluautorka konferencie

Alenka vyštudovala špeciálnu pedagogiku na PdFUK v Bratislave. V súčasnosti si rozširuje vzdelanie v odbore pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou. Absolvovala niekoľko odborných kurzov so zameraním na diagnostiku a poradenstvo. Je certifikovanou terapeutkou biofeedback metódy, absolvovala kurz pohybového programu Bilaterálnej integrácie, sluchového tréningu JIAS a niekoľko psychologických výcvikov zameraných na prácu s deťmi s individuálnym prístupom.

Praktické skúsenosti získavala na Spojenej škole a v školskej poradni v Bratislave, kde pracovala s deťmi s odloženou školskou dochádzkou v prípravných ročníkoch od roku 2000, a zároveň v školskej poradni s deťmi s ADHD a špecifickými poruchami učenia.

„Až keď som sa stala matkou, až vtedy som dokázala naplno pochopiť obavy o dieťa a zúfalstvo rodičov, ktorí sa snažia vyhľadať pomoc pre svoje dieťa. Je naozaj ťažké aj v dnešnej dobe plnej dostupných informácií zorientovať sa a vyhľadať odbornú pomoc ktorá je šitá na mieru. “

Konferencia Komplexná terapia vývinových porúch by mala byť práve takým miestom, kde sa odborníci navzájom rešpektujú, a sú si vzájomným obohatením, a kde sa rodičia dozvedia o možnostiach ako sa dá s deťmi pracovať na báze komplexnej intervencie.