Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpeného lístku na strane jednej a OZ AVARE, Krásna 2342/29, 82105 Bratislava, IČO: 42182123, DIČ: 2023145993, na strane druhej.

1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Organizátor podujatí

OZ AVARE  je organizátorom podujatí a zabezpečuje predaj lístkov na tieto podujatia a to prostredníctvom vlastného predajného e-shopu na webovej stránke www.komplexnaterapia.sk. Kontakty a bankové údaje organizátora sa nachádzajú na webovej stránke www.komplexnaterapia.sk v časti “kontakt”.

1.2. Podujatie

Podujatie je verejná prednáška, seminár, workshop, festival alebo spoločenská akcia vzdelávacieho výchovného alebo networkingového charakteru konané na území SR, na ktoré sa prostredníctvom e-shopu predávajú lístky, a ktoré organizuje organizátor. Jednotlivé podujatia predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa organizátor zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote.

Aktuálny zoznam Podujatí je uverejnený na internetovej stránke www.komplexnaterapia.sk

1.3. Lístok

Lístok je potvrdenie umožňujúce jeho majiteľovi za jednorazový poplatok (spravidla jednorazový) vstup na podujatie, na ktoré bol zakúpený. Lístok nie je možné vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jeho duplikát. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie lístkov je trestné. Spravidla sa lístkom na podujatie rozumie faktúra o úhrade, čiže je potrebné jej predloženie pri vstupe na podujatie, ak nie je v pokynoch k jednotlivým podujatiam uvedené inak. Ak kupuje zákazník viac lístkov na jedno podujatie súčasne, každý lístok má unikátne číslo na identifikáciu. Aktuálne ceny lístkov sú uverejnené na internetovej stránke www.komplexnaterapia.sk.

1.4. Majiteľ lístku

Majiteľ lístka dáva bez akýchkoľvek nárokov organizátorovi súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu), zhotoveného primeraným spôsobom na podujatí alebo v súvislosti s ním na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Spôsob objednania tovaru

Odoslaním objednávkového formulára máte rezervovaný počet objednaných lístkov. Do 48 hodín po objednávke Vám pošleme potvrdzujúci email s faktúrou za Vaše lístky.

2.2. Práva a povinnosti majiteľa lístku

2.2.1. Majiteľ lístka je oprávnený použiť lístok na jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená

2.2.2. Majiteľ lístka je oprávnený využívať služby ponúkané na podujatiach. Majiteľ lístka sa kúpou a využitím lístka stáva zmluvným partnerom organizátora daného podujatia.

2.2.3. Majiteľ lístka je povinný skontrolovať si lístok a údaje na ňom ihneď po úhrade ceny lístku a jeho obdržaní a vytlačení vlastnou tlačou  a prípadné poškodenia bezodkladne reklamovať podľa bodu 5. týchto všeobecných obchodných podmienok.

2.2.4.Predložením lístku pri vstupe na podujatie vyjadruje majiteľ lístka súhlas s pokynmi organizátora v mieste konania podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

2.3. Rozsah služieb, zmena rozsahu služieb, storno

2.3.1.  K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného podujatia vopred, je organizátor povinný prostredníctvom e-mailu alebo na webovej stránke www.komplexnaterapia.sk  informovať majiteľov lístkov o zmene, zrušení, náhradnom termíne podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ lístka nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny lístka, ak sa podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie lístka a pod.).

2.3.2. Pri Zmene v podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb, ak organizátor neurčí inak, sa finančné prostriedky predstavujúce časť ceny lístku alebo cenu lístku, a to v rozsahu určenom organizátorom, vracajú do 3 pracovných dní po uskutočnení podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia časti vstupného určí organizátor a oznámi majiteľom lístkov prostredníctvom e-mailu alebo na webovej stránke www.komplexnaterapia.sk.

2.3.3. Pri Zrušení podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce cenu lístku vracajú bez zbytočného odkladu po zverejnení oznámenia o zrušení podujatia organizátorom. Nárok na vrátenie vstupného sú majitelia lístkov oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí organizátor a oznámi majiteľom lístkov prostredníctvom e-mailu alebo na webovej stránke www.komplexaterapia.sk

2.3.4. V prípade zakúpenia Lístka nie je možné od zmluvy s organizátorom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to ani v prípade, že došlo k zakúpeniu lístku prostredníctvom internetovej stránky www.komplexnaterapia.sk, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu lístku na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. organizátor, zaväzuje poskytnúť majiteľovi lístku službu na voľný čas, t.j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania podujatia.

Organizátor nebude akceptovať vrátenie už zaplateného lístku na podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného majiteľom lístkov za nevyužitý lístok.

3. PLATBA

3.1. Spôsob platby  

Záujemca môže zaplatiť lístok prostredníctvom internetovej stránky www.komplexnaterapia.sk nasledovnými spôsobmi:

    • Prevodom na účet alebo priamym vkladom hotovosti na účet.

3.2. Potvrdenie o platbe

Do 48 hodín po objednávke zašle organizátor majiteľovi lístka potvrdzujúci email s faktúrou za lístok. Ak by sa tak nestalo, kontaktujte prosím organizátora e-mailom na: info@komplexnaterapia.sk

4. PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Práva a povinnosti predávajúceho

OZ AVARE  sa zaväzuje bezodkladne informovať majiteľov lístkov prostredníctvom internetovej stránky www.komplexnaterapia.sk alebo e-mailom o všetkých vopred známych zmenách, ktoré sa pri jednotlivých podujatiach vyskytli. OZ AVARE  nenesie zodpovednosť za nevyužitie lístka na podujatie, za neskontrolovanie lístku majiteľom lístka, za zmenu alebo zrušenie podujatia v prípade, ak oznámila majiteľovi lístku e-mailom alebo prostredníctvom webovej stránky zmeny a  spôsob vrátenia zaplateného vstupného v zmysle bodu 2.3. týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.2. Práva a povinnosti kupujúceho

Majiteľ lístku sa zaväzuje zaplatiť za rezervované lístky dojednanú cenu v plnej výške a uviesť všetky organizátorom požadované údaje úplne a pravdivo.

5. REKLAMÁCIE

5.1. Spôsob vybavenia reklamácie a vrátenia peňazí

5.1.1. V prípade, ak zakúpený lístok obsahuje poškodenia (t.j. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako majiteľom lístku rezervované podujatie a pod.), je majiteľ lístku povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto poškodenia u spoločnosti reklamovať, a to zaslaním e-mailovej správy na adresu info@komplexaterapia.sk.

5.1.2. V prípade reklamácie poškodenia vstupenky prostredníctvom e-mailu organizátor v lehote do 7 pracovných dní od obdržania reklamácie zašle majiteľovi lístku rovnakou formou vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu podujatia navrhne majiteľovi lístka spôsob odstránenia poškodenia lístku, umožní majiteľovi lístka vytlačiť si nový lístok. Reklamácia poškodenia nebude uznaná po uskutočnení podujatia, prípadne po jeho zrušení.

5.1.3. V prípade zmeny alebo zrušenia podujatia je majiteľ lístka povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na e-mailovej adrese info@komplexaterapia.sk, alebo na webovej stránke www.komplexnaterapia.sk. K žiadosti o vrátenie peňazí, je potrebné vždy doložiť relevantný doklad o tejto úhrade na účet organizátora. V prípade zmeny podujatia sa postupuje podľa bodu 2.3.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a v prípade zrušenia podujatia sa postupuje podľa bodu 2.3.3. týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.1.4. Vrátenie relevantnej sumy prebieha spravidla bezhotovostne, na účet, ktorý majiteľ lístka uvedie v reklamácii.

5.1.5. V prípade zrušenia/zmeny podujatia nemá majiteľ lístka nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie lístku a pod.)

5.1.6. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný darček vo forme predmetu alebo služby, ktorý obdržal majiteľ lístka zdarma k zakúpenému lístku.

5.2. Záruka

Predmetom kúpy sú lístky na podujatia, ktoré predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa organizátor zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote. Na tento typ služby sa nevzťahuje záruka.

V prípade vybraných podujatí a za špecifických podmienok uvedených pri kúpe lístkov na takéto podujatie, môže organizátor poskytnúť možnosť vrátenia peňazí aj po skončení podujatia. V takom prípade ide o jeho dobrú vôľu a rozhodnutie, ku ktorému ho nijako nezaväzujú právne predpisy. V tomto prípade nie je vrátenie peňazí právne nárokovateľné.

6. OCHRANA DÁT, OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. OZ AVARE  ako organizátor Podujatí, v súvislosti s predajom Lístkov v súlade s ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje Majiteľov lístkov predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia,  a to na účely poskytnutia konkrétnej služby, správy záväzkovo-právnych vzťahov majiteľov lístkov a organizátora podujatí, a na marketingové účely organizátora podujatí. Informácie poskytnuté organizátorovi prostredníctvom objednávkového formulára nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Organizátor ich použije iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu a spravovaniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom OZ.

6.2. Zakúpením lístka udeľuje majiteľ lístka v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti organizátorovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedené účely. Práva majiteľa lístka podľa ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.

6.3. Organizátor sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 22 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

6.4. Zakúpením Lístku a tiež jej predložením pri vstupe na podujatie vyjadruje majiteľ lístku súhlas s všeobecnými obchodnými podmienkami organizátora.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu objednaním lístka.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave dňa 15.2.2020