Program

Komplexná terapia vývinových porúch

Komplexná terapia je interaktívna konferencia ktorej sa môžu zúčastniť lekári, logopédi, psychológovia, pedagógovia, terapeuti, pomáhajúce profesie alebo rodičia detí s vývinovými poruchami.